GDPR

Butiken Medmera är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till Butiken Medmera kan göras med hjälp av kontaktuppgifterna som anges under Kontaktuppgifter.

Webbplatsen menas butikenmedmera.com och Vi är Butiken Medmera.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig, för vilket syfte och vilken är den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifterna?

När du köper en produkt eller kommunicerar med oss via mail eller telefon, samlar vi in den information som du själv tillhandahåller, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt och information om vilka produkter du köper, är intresserad av och eventuellt har returnerat, leveransönskemål samt information om den IP-adress från vilken ditt köp gjordes.

  • Syftet med detta är att göra det möjligt för oss att leverera de produkter som du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, inklusive att kunna administrera dina rättigheter att returnera varor och lämna klagomål. Vi kan även komma att behandla information om ditt köp för att uppfylla lagkrav, inklusive för bokföring och redovisning. Vid köp lagras IP-adressen för att bevaka våra intressen av att kunna förhindra bedrägerier.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi in information om din e-postadress.

  • Syftet med detta är att vi ska kunna bevaka vårt intresse av att kunna tillhandahålla dig med nyhetsbrevet.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6

Mottagare av personuppgifter

Information om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskemål vidarebefordras till DHL, Postnord, den transportör som utför leveransen av de inköpta varorna till dig.

Information kan komma att anförtros externa partner som behandlar informationen för vår räkning. Vi använder externa samarbetspartner för bland annat teknisk drift och förbättringar av vår Webbplats, utskick av nyhetsbrev, samt riktad marknadsföring. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och lyder under våra anvisningar och de behandlar personuppgifter som vi är personuppgiftsansvariga för. Personuppgiftsbiträdena får inte använda personuppgifterna för något annat syfte än att fullgöra avtalet med oss och omfattas av sekretess i detta avseende.

En av dessa personuppgiftsbiträden är Facebook Inc., som båda är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av personuppgifter till USA har säkerställts genom att personuppgiftsbiträdet certifierat sin efterlevnad av Privacy Shield-avtalet mellan USA och EU, i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 45.

Dina rättigheter

I syfte att skapa öppenhet kring behandlingen av dina personuppgifter måste vi som personuppgiftsansvariga informera dig om dina rättigheter.

Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära information från oss om exempelvis vilka personuppgifter vi har registrerat om dig, i vilket syfte informationen har registrerats, vilka kategorier som personuppgifterna tillhör och vem som har tillgång till dem samt information om var personuppgifterna kommer ifrån.

Du har rätt till att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill få en kopia av dina personuppgifter måste du skicka en skriftlig begäran via e-post till info@butikenmedmera.com. Du kan bli ombedd att bevisa att du är den du utger dig för att vara.

Rätt till korrigering

Du har rätt att begära att få felaktiga personuppgifter om dig själv korrigerade av oss. Om du upptäcker att det finns fel i de uppgifter som vi har registrerat om dig uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att vi kan korrigera uppgifterna.

Personuppgifter som vi samlat in i samband med att du registrerade dig i vårt kundregister kan du själv korrigera via inloggning på din användarprofil.

Personuppgifter som du lämnat i syfte att få nyhetsbrev, kan korrigeras genom att svara på de mail som skickas.

Rätt till radering

I vissa fall har du rätt att få alla dina personuppgifter vi har om dig raderade, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den omfattning som en fortsatt behandling av dina personuppgifter är nödvändig, till exempel för att göra det möjligt för oss att uppfylla våra juridiska skyldigheter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling för lagring 

Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till att endast utgöra lagring, till exempel om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta. 

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till en viss behandling av personuppgifter, inklusive till den profilering som utförs av dig som medlem i kundklubben. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss via e-post på info@butikenmedmera.com.

Rätt att inkomma med klagomål

Du har rätt att när som helst lämna in klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till oss via mail info@butikenmedmera.com

Radering av personuppgifter

Information som samlas in när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev raderas när du återkallar ditt samtycke till att motta nyhetsbrevet, såvida det inte finns en annan grund för behandlingen av informationen.

Information som samlats in i samband med köp du har genomfört på Webbplatsen, se även vilken information som samlas in, kommer vi i allmänhet att radera efter tre år efter utgången av det kalenderår då du utförde ditt köp. Information kan dock komma att lagras under längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, till exempel om det är nödvändigt för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav. Redovisningsuppgifter lagras i fem år till utgången av ett kalenderår för att uppfylla redovisningskrav.

Det är endast ägare av företaget som har tillgång till dina personuppgifter i syfte att utföra sitt arbete.

Kontaktuppgifter

Butiken Medmera är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via Webbplatsen.

Om du har några frågor eller kommentarer om den här Integritetspolicyn eller om du vill utöva en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i punkt 4 kan du kontakta:

 

Butiken Medmera

Drottningtorget 1

58252 Linköping

 

013-104055

info@butikenmedmera.com

 

Datum

Linköping 25 maj 2018

 

 

'